VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY,

(ďalej len „VOP“):

Článok I.

Vymedzenie základných pojmov:

1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Tvorca s.r.o. – Vydavateľstvo LADON, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom BA1, Oddiel Sro., Vložka číslo: 136015/B, IČO: 52 262 499 , DIČ: 2120971644, IČ DPH: SK 2120971644 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „Tvorca s.r.o. – Vydavateľstvo LADON“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

2. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu na stránke) tvorca.sk (ďalej len „e-shop, alebo stránka“) je Tvorca s.r.o. – Vydavateľstvo LADON, Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, SR (Slovakia).

3. Predávajúcim je Tvorca s.r.o. – Vydavateľstvo LADON, Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, SR (Slovakia).

4. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je Tvorca s.r.o. – Vydavateľstvo LADON, Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, SR (Slovakia).

5. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania, alebo výkonu zamestnania či povolania.

6. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

7. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

8. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

9. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie, prípadne telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena:

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 10%, resp. 20 % DPH , príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. Ďalšie poplatky súvisiace s objednávaním na e-shope, napr. za dopravu a pod., sú uvádzané samostatne vždy pod položkou tovaru, či služby a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka:

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

7. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

9. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

10. Kupujúci berie na vedomie, že ojedinele môže dôjsť k výpadkom objednávacieho procesu na e-shope, za ktoré nenesie zodpovednosť predávajúci/prevádzkovateľ. V takomto prípade by mala prísť  kupujúcemu notifikácia (bude presmerovaný na stránku), kde bude informovaný, že proces objednávky je potrebné zopakovať.

11. V prípade, že kupujúci nedostane e-mailom potvrdenie o objednávke, alebo chybovú notifikáciu do 24 hod. od realizácie objednávky, odporúčame kontaktovať prevádzkovateľa.

Článok IV.

Platobné podmienky:

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

- platba prostredníctvom platobnej brány GoPay

- platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude rezervovaný a expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

- zľavu za opakovaný nákup

- zľavu na základe jednorázového zľavového kupónu

4. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

5. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Článok V.

Dodacie podmienky:

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5. Za miesto dodania sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérom vo vlastnej réžii. Kupujúci si môže zvoliť v objednávke tiež možnosť Osobného vyzdvihnutie na adrese predávajúceho (ak je to umožnené pri objednávke v objednávkovom formulári). V takomto prípade prebehne osobné vyzdvihnutie tovaru na základe následnej dohody predávajúceho s kupujúcim na presnom termíne, ktorá prebehne mailom, alebo telefonicky.

Ostatné podmienky:

1. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

2. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

3. Kupujúcemu odporúčame, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie “krabice”) podľa priloženého prepravného listu.

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb platné pre Slovensko:

Pri platbe vopred na bankový účet na základe faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravu účtujeme:

Elekronické verzie E-booky zasielame mailom a/alebo je umožňené automatické sťahovanie súborov.

V rámci Slovenska (okrem Bratislavy) doručujeme Slovenskou poštou a vychádzame z aktuálnych sadzieb Slovenskej pošty, ktoré je možné nájsť na:  https://cennik.posta.sk/. Aktuálne je sadzba 2,00,- EURá za zásielku (doporučený list na adresu). Doprava za druhý a ďalšie kusy v jednej objednávke je zdarma - bude vám účtováná len táto "základná" cena za dopravu.

V Bratislave a okolí, ktorým je myslená Bratislava a jej časti doručujeme vo vlastnej réžii osobne, resp. osobným odberom formou, že si so zákazníkom dohodneme miesto a čase odovzdania/prevzatia objednávky. 

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

Dopravu do Česka a ostatných krajín sveta je potrebné dohodnúť individuálne mailom na ivan @ tvorca.sk.

Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva:

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy:

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa:

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred samotným dodaním tovaru. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (viď bod 6 týchto VOP).

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

3. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude predávajúcim prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán:

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

• prevziať objednaný tovar,

• zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu (cenu) predávajúcemu,

• prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:

• dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

• spolu s tovarom, alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov:

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom správneho vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu (tzv. newsletter), telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

7. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté až do doby Vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho.

8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite deaktivujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä e-mail, alebo odhlásenie sa prostredníctvom linku na odhlásenie, ktorý je súčasťou newslettera, teda marketingovej správy prevádzkovateľa.  

9. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

10. Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies.

11. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom webovom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru:

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len čiastkovo.

Článok XIII.

Záručné podmienky:

1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia:

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a oboznámil sa s ich znením.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu, sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu, a môžu byť tiež spolu s reklamačným poriadkom doručené v emaily potvrdzujúcom objednávku.

5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6. Vzťahy inak neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a/alebo v ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 14.2.2020.