ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV:

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

PREVÁDZKOVATEĽ:

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť:
Tvorca s.r.o. – Vydavateľstvo LADON, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom BA1, Oddiel Sro., Vložka číslo: 136015/B, IČO: 52 262 499 , DIČ: 2120971644, IČ DPH: SK 2120971644.
Môžete sa na nás obrátiť písomne na adrese: Tvorca s.r.o. – Vydavateľstvo LADON, Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, SR, alebo e-mailom: ivan @ tvorca.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak, aby postačovali na kvalitné splnenie dodania tovaru a služieb, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

• Základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

• Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

• Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho e-shopu, informačného newslettra a podobne.

• Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

• Transakčné údaje, predovšetkým informácie o Vašich platbách a platobných metódach.

• Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne. Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov, v prípadoch keď:

• je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a Vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu),

• alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,

• alebo ste nám udelili Váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV:

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov: Kuriérske a prepravné spoločnosti, poskytovatelia IT služieb, advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

• V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme Vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 48 mesiacov od jeho udelenia.

• V prípade oprávneného záujmu budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme Vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

• V prípade plnenia zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

• V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB:

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

• Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

• Máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili. Kontaktuje nás, prosím, opravíme ich.

• Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

• Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

• Máte právo na obmedzenie spracúvania. Pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

• Máte právo na prenosnosť údajov. Ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220,  https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ:

Vaše práva si môžete tiež uplatniť písomne na adrese: Tvorca s.r.o. – Vydavateľstvo LADON, Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, SR, alebo e-mailom: ivan @ tvorca.sk. Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V ojedinelých prípadoch sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, pričom vás budeme o tom, ako aj o dôvodoch, informovať. V prípade neodôvodnenosti, či opakovaní vašej žiadosti môžeme vám vyúčtovať primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

COOKIES:

Cookies sú textové súbory vytvárané webom a ukladané v počítači cez prehliadač. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil. Aj preto cookies využíva úplná väčšina webových stránok. Európska únia však prišla so smernicou, podľa ktorej musí dať užívateľ webu súhlas s používaním cookies, vo väčšine prípadov vyjadrením súhlasu (kliknutím na áno, alebo súhlasím) s otázkou/vyjadrením: "Naše stránky používajú súbory cookies. Používaním týchto stránok súhlasíte s ich ukladaním na vaše zariadenie a s ich využívaním."

Využitie cookies:

Rozlišovanie návštevníkov, podpora užívateľských preferencií, analýza návštevnosti, funkčnosť nákupov v e-shope, personalizácia reklám.

Typy cookies:

Nevyhnutné: Potrebné pre fungovanie webových stránok.

Funkčné: Pre vylepšenie funkcionality webových stránok. Cookies, ktoré si pamätajú obsah.

Cookies vlastníka stránok: Nastavené danou stránkou a môžu byť "čítané" iba ňou.

Cookies tretích strán: Používané na analýzu stránok či reklamné účely.

Flash cookies: Pre zapamätanie preferencií používateľa ako je hlasitosť alebo skóre.

Výhody a nevýhody:

Cookies napomáhajú ľahšiemu zobrazeniu webových stránok. Z hľadiska bezpečnosti nepredstavujú pre užívateľa žiadne riziko. V prvom rade šetria čas a uľahčujú prispôsobenie stránok vašim potrebám. So schopnosťou odlíšiť užívateľa súvisí aj nevýhoda používania cookies. Do určitej miery sa totiž stráca anonymita. Z týchto dôvodov umožňujú prehliadače ukladanie cookies vypnúť, blokovať či ich manuálne zmazať. Užívateľ tým však príde o spomínané výhody.

Používaním webových stránok súhlasíte s cookies. Môžete ich odmietnuť, avšak potom budete nútení nastavovať voľby manuálne zakaždým, keď navštívite stránky, pričom niektoré služby a funkcie nemusia fungovať. Aj preto vám odporúčame, aby ste cookies nechali zapnuté.